زبان تخصصی کامپیوتر

 :سوالات امتحان پایان ترم از جزوه زیر می باشد

دانلود

:سوالات شامل 3 بخش می باشند

ترجمه پارگراف

ترجمه کلمات

ریشه یابی و ترجمه کلمات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *