نظریه زبانها و ماشینها

:منبع اصلی این درس کتاب زیر می باشد

 (Thomas A.Sudkamp) نظریه زبانها و ماشینها

مترجم: مهندس سید حجت الله جلیلی

انتشارات پژوهشهای فرهنگی 1380

:به عنوان منبع کمکی، دانشجویان عزیز می توانند اسلایدهای زیر را مطالعه کنند

دانلود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *