مهندسی اینترنت

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

برنامه نويسي سيستم هاي تجاري

تحليل و طراحي سيستمها

روش پژوهش و ارائه

مباحث ويژه : نظريه زبان ها و ماشين ها 

نظريه زبانها و ماشينها

زبان تخصصی کامپیوتر

مبانی الکترونیک دیجیتال

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری

مدار منطقی

مدارهای الکتریکی